“Oturduğum Yer Aynı Zamanda Yaşadığım Yer” – Weddinglilerin Portreleri

Fotoğraflarla ve metinlerle Weddinglilerin portresini çiziyoruz. Bugün Flo (40) ile Weddingdeki hayatı hakkında söyleştik. Söyleşinin tamamını Mayıs ayında Bitch Wedding tarafından yayınlanan VÜRGUE’ün ilk sayısında bulabilirsiniz.

Flo_WohnungstuerFlo Butt­mann­stra­ße’­da oturuyor. Hem eğit­men ola­rak, hem de Gie­ßen’­da engel­li­le­rin yaşa­dığı bir otur­ma gru­bun­da gece bek­çi­si ola­rak çalışıyor. İkinci işi­ni ayda 12 gece yapıyor, kalan zamanını Ber­lin’­de geçi­ri­yor. Flo tek odalı bir apart­man dai­resin­de yaşıyor. Ufak ama rahat bir mut­fağı, eski bir ocağı var. Oda­sı ise çok büyük ve için­de bul­un­an ranz­ası nedeni­yle çok kul­lanışlı. Tuva­le­ti ise mum­la arıyo­rum. Yarım kat aşağı­daymış meğer!

Ne zaman­dır Wed­din­g’­de yaşıyorsun?

Wed­din­g’e ve Ber­lin’e gele­li iki buçuk yıl oldu. Ondan önce çok uzun süre ara ver­miş­tim Ber­lin’e. Doks­an­ların başların­da, 1993- 1994’te Kreuz­berg­dey­dim. O zaman “Linie 1” isim­li bar­da çalışıyor­dum. Çok ölümcül bir dönem­di, ken­di­mi tama­men kay­bet­tim –  kelime­ler kifay­et­siz kalır anlat­ma­ya. Bir buçuk yıl son­ra taş­ra­daki sivil hiz­me­tim kur­tar­dı beni. Uzun süre Ber­lin’­le ilişkim olm­a­dı ve eğer döner­sem nasıl­sa yine Kreuz­ber­g’­de yaşarım diye düşünüyor­dum. Fakat ev ya da oda arar­ken fark ettim ki çok paha­lan­mış. 90lardaki odam için 80 Mark ödüyor­dum. 50 m²’­lik bir dai­re için 500 Avro ödeye­cek deği­lim! Arka­daşlarım­dan biri güzelim Spren­gel- Mahal­les­in­de­ki Spren­gel­stra­ße’­da oturuyor­du. Altı aylığı­na dev­ren oda­sını kiral­amış­tım. 150 Avro’ya faz­la tered­düt etme­miş­tim tabi. Ne olduy­sa o dönem Wed­din­g’e aşık oldum.

GESOBAU bana ve o dönem­ki kız arka­daşı­ma çatı katın­da bir dai­re öner­miş­ti – 90 m²; dört büyük oda­sı, 275 Avro çıplak kirası, sobası ve içe­ri­de tuva­le­ti var­dı. Aşırı giriş­ken­liğim kız arka­daşı­ma faz­la gel­miş­ti: “Daha üç gün önce Ber­lin’e taşın­ma fik­ri çık­tı, şim­di bur­day­ız ve ev bakıyo­ruz.” İlişkim­iz sür­me­di. Ben de yapar­sam tam yapayım dedim, diren­dim ve şim­di­ki daire­mi buld­um. Daha önce çimen­to tor­ba­larının, inşaat mal­zemeler­i­nin ve maki­nele­rin barın­dırıl­dığı bir nevi müş­te­mi­lat­tı. Görün­tü kötüy­dü, ama bu dai­re­nin pot­an­si­ye­li olduğunu hemen anla­dım. 175 Avro’nun faz­la düşünü­le­cek bir tarafı yok­tu, hemen evet dedim.

Wed­din­g’in nesi­ni seviyorsun?

Flo_ButtmanstrasseWed­din­g’­den neredey­se hiç ayrıl­mıyo­rum – otur­duğum yer, aynı zaman­da yaşa­dığım yer. Bura­daki ins­an­ların çok sıcak­kan­lı olduğunu düşünüyo­rum. Neredey­se tüm komşu­ları­mı tanıyo­rum. Bu bir feno­men, çün­kü onlar bir­bir­leri­ni tanı­mıyor. Butt­man­stra­ße 16’daki Info­la­den ile düşün­dük ki: “Bir man­gal par­ti­si yapalım arka bah­çe­de, ins­an­lar bir­bi­ri­yle tanışsın”. Bura­da fotoğraf­çılar, res­sam­lar, müzi­sy­en­ler, oyun­cu­lar, heykel­traşlar… var. Bir­bir­leri­ni tanı­sa­lar, inanıl­maz bir camia olur! Ama tanış­mıyorlar işte.

Çev­ren­de değiş­tir­mek istediğin bir şey var mı?

Kiez­la­den iyi işler bece­ri­yor. Faz­la değiş­ti­rile­cek şey yok. Öze­l­lik­le uzun süre­dir bur­da yaşa­y­an ins­an­lar yar­ar­lanıyorlar. Yalnız son zaman­lar­da gelen Üni­ver­si­te öğren­ci­le­ri fark etmi­yor bu büro­yu. Beni çok kız­dıran bir olay, Amts­ge­rich­t’in önün­de­ki çim­le­re bas­manın yasak oluşu. Tüm çimen çit­ler­le çevri­li. Ben bunu bir yasak ola­rak algılıyo­rum. Bura­da eksi­liği çok his­se­di­len şey, düz­gün bir Café. İyi bir kah­ve maki­ne­si, ve yay­an ulaş­bile­ceğim lez­zet­li bir kah­ve. Şim­di­lik Ufer­stra­ßede­ki  “Café Pfört­ner’e” gidiyorum.

Wed­ding­li­le­re ve yeni gelen­le­re söy­lemek istediğin bir şey var mı?

Flo_drehendBil­hassa uzak durun demi­yo­rum. Mil­let, bura­ya gelin! Herşey güzel bur­da. Dileğim, bura­ya gelen ins­an­ların burayı olduğu gibi kabul­len­me­si. Bazen asi­mi­la­syo­nun hiç de isten­me­di­ği­ni his­se­di­yo­rum. Oysa üzerin­de durduğum nok­ta tam da bu: bura­ya gelen ins­an­lar alışk­an­lı­klarını geti­rip insaf­sız­ca yay­masın­lar, önce bir bak­sın­lar, neler var hali hazır­da ve uyum sağlasın­lar. Bura­da yaşasın­lar, sade­ce ika­met etme­sin­ler! Ben öyle yapıyo­rum ve çok mem­nunum. Sokak­ta yürür­ken hemen her­ke­si tanıyo­rum, henüz iki yıl­dır bura­da yaşa­dığım halde.

Bir kah­ve daha ala­bi­lir miyim?

Ayıp­sın!

Söy­leşiyi Ramo­na Gam­radt yaptı.

Çevi­ri: A. Bükey

Der Artikel auf deutsch

Joachim Faust

hat 2011 den Blog gegründet. Heute leitet er das Projekt Weddingweiser. Mag die Ortsteile Wedding und Gesundbrunnen gleichermaßen.

Schreibe einen Kommentar

Your email address will not be published.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.