Komşularla Eğlenmek

Kon­go­stra­ßedaki­ler katılıyor, Otto­par­k’­da da sokak­ta­lar. Spren­gel ve Sparr­stra­ße’­de de eğlence var. Neler oluyor bir­den bire bu mahal­le­de, bu şehir­de? Bir­bi­ri­ne şim­di­ye dek yaban­cı olan ins­an­lar bir­lik­te man­gal yakıyor, resim, müz­ik yapıyor ve eğle­ni­yorlar. Ve bir­bir­le­ri­yle konuşuyorlar. Ber­lin­li­le­rin soğuk ve somurtkan olduğunu iddia eden­ler ne diye­cek bu işe? Yok­sa süre­kli konu edi­len Schwab­lar (Baden Wür­tem­berg­li­ler) ve son­ra­dan Ber­lin’e yer­leşen­ler mi bun­lar, ima­jı­mı­zı boz­ma­ya çalış­an­lar? Cevap: hay­ır! 31. May­ıs’­ta Ber­lin­li­ler hem Wed­din­g’­de hem baş­ka sem­tler­de “das Fest der Nach­barn (Komşu­luk Şen­liği)” etkin­liğin­de buluşuyor. Tüm Avru­pa’­da “Euro­pean Neigh­bours Day­’i” (Avru­pa komşu­lar günü­nü) kut­la­y­an oni­ki mily­on insan, bera­ber­ce şehir­ler­de­ki bir­lik­te yaşamı daha duy­ar­lı ve seve­cen kıl­mayı, day­anış­mayı artır­mayı ama­çlıyor. Şim­di tek bir dileğim var: her günümüz komşu­luk günü olsun!
Yazar: Ulf Teichert
Uyar­la­ma: A. Bükey
“Wed­ding­wei­sers Woche”, her Cum­ar­te­si “Ber­li­ner Abend­blat­t’ın” Wed­ding bas­kısın­da çıkan bir köşe yazısıdır.
Wed­ding sem­tin­de “Fest der Nach­barn” kap­samında­ki tüm etkinlikler

hat 2011 den Blog gegründet. Heute leitet er das Projekt Weddingweiser. Mag die Ortsteile Wedding und Gesundbrunnen gleichermaßen.

Schreibe einen Kommentar

Your email address will not be published.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.